การยื่นขอขยายระยะเวลาครบกำหนดของใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ

ชื่อการดำเนินการ การยื่นขอขยายระยะเวลาครบกำหนดของใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ
รากฐานที่มาของการดำเนินการ มาตรา 12 วรรค 1 หรือวรรค 2 แห่งกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าเมืองสำหรับบุคคลที่ได้สละสัญชาติญี่ปุ่น ฯลฯ ตามสนธิสัญญาสันติภาพกับประเทศญี่ปุ่น
ผู้ที่ต้องดำเนินการ ผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ
ระยะเวลาการยื่นคำร้อง โดยหลักการแล้ว คือระยะเวลาตั้งแต่ 2 เดือนก่อนวันครบกำหนดหมดอายุจนถึงวันครบกำหนดหมดอายุ อย่างไรก็ตาม หากวันครบกำหนดหมดอายุเป็นวันครบรอบวันเกิด 16 ปีบริบูรณ์ ให้ถือเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนก่อนวันครบรอบวันเกิดดังกล่าวจนถึงวันครบกำหนดหมดอายุ
(หมายเหตุ) ผู้ที่คาดว่าจะมีความขัดข้องในการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่เปิดให้ยื่น (บุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับได้ว่ามีความขัดข้องในการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่เปิดให้ยื่น เนื่องจากต้องอาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานเนื่องด้วยการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาในต่างประเทศ) สามารถยื่นคำร้องได้ก่อนระยะเวลาที่เปิดให้ยื่น
ผู้ยื่นคำร้อง
 1. ผู้ยื่นคำร้องมาด้วยตนเอง (ยกเว้นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี)
 2. ผู้รับมอบอำนาจ
  1. กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือไม่สามารถมาแสดงตนได้เนื่องด้วยการเจ็บป่วย (หมายเหตุ 1) หรือเหตุผลอื่น ๆ ให้เป็นญาติซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่พำนักอาศัยอยู่กับผู้ยื่นคำร้อง
  2. ญาติซึ่งมีอายุ 16 ปีขึ้นไปที่พำนักอาศัยอยู่กับผู้ยื่นคำร้องตามคำขอจากผู้ยื่นคำร้อง (หมายเหตุ 2)
 3. ผู้ดำเนินการแทน
  1. ทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ได้ยื่นคำร้องต่อผู้อำนวยการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ และได้รับคำขอจากบุคคลที่กล่าวถึงในข้อ 1 หรือ 2 (1)
  2. ผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากผู้ยื่นคำร้อง ( ยกเว้นญาติที่พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันตามข้อ 2 (1) ที่ระบุข้างต้น)
  3. กรณีผู้ยื่นคำร้องอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือหากไม่สามารถมาแสดงตนได้เนื่องด้วยการเจ็บป่วย (หมายเหตุ 1) หรือเหตุผลอื่น ๆ ให้เป็นญาติหรือผู้พำนักอาศัยอยู่ร่วมกันหรือผู้ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าและได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมโดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

(หมายเหตุ 1) ในกรณีที่ "เจ็บป่วย" กรุณานำใบรับรองแพทย์ ฯลฯ มาใช้เป็นเอกสารชี้แจง
(หมายเหตุ 2) กรุณานำหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ)PDF มาเพื่อใช้เป็นเอกสารชี้แจง ในกรณีที่เป็นการยื่นแทนตาม "คำขอ"

ผู้รับ เช่นเดียวกับข้างต้น
ค่าธรรมเนียม ไม่มีค่าธรรมเนียม
เอกสารที่จำเป็น ฯลฯ
 • ใบยื่นคำร้อง
 • รูปถ่าย (1 ใบ, กรอกชื่อที่ด้านหลังของรูปถ่ายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ และส่งโดยแนบกับใบยื่นคำร้อง)
  (หน่วย: มิลลิเมตร)
  ขนาดรูปถ่าย
  1. รูปที่ถ่ายเฉพาะผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น
  2. ขนาดของส่วนที่ไม่รวมขอบ มีขนาดตามภาพด้านบน (ขนาดของใบหน้า วัดจากส่วนบนของศีรษะ (รวมเส้นผม) ไปถึงปลายคาง)
  3. หันด้านหน้าตรงโดยไม่สวมหมวก
  4. ไม่มีฉากหลัง (รวมถึงเงา)
  5. มีความคมชัด
  6. เป็นรูปที่ถ่ายภายใน 3 เดือนก่อนวันยื่นเอกสาร
 • แสดงหนังสือเดินทาง
 • แสดงใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ (รวมถึงบัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติที่ถือว่าเป็นใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ) ที่ถืออยู่ในปัจจุบัน
 • หากไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางให้แสดงเอกสารชี้แจงเหตุผลที่ระบุเหตุผลนั้น
 • แสดงเอกสาร ฯลฯ เพื่อพิสูจน์ตัวตน (ในกรณีที่ผู้ดำเนินการยื่นแทนเป็นผู้ส่งใบยื่น)
 • กรณีที่เหตุผลซึ่งไม่สามารถยื่นคำร้องได้ในระยะเวลาที่เปิดให้ยื่น เป็นเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการเดินทางไปต่างประเทศระยะยาว ให้ใช้เอกสารแสดงเหตุผลดังกล่าวตามความจำเป็น (กรณียื่นคำร้องก่อนระยะเวลาที่เปิดให้ยื่น)
แบบฟอร์มใบยื่นคำร้อง ใบยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาครบกำหนดใบรับรองผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ PDF (ภาษาญี่ปุ่น) PDF Excel (ภาษาญี่ปุ่น) Excel
(หมายเหตุ 1) สามารถนำมาใช้โดยพิมพ์ลงกระดาษ A4 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
(หมายเหตุ 2) เนื่องจากในบางกรณี อาจถูกพิมพ์แบบย่อขนาด จึงขอให้ยกเลิกการเลือกเมนู "ย่อขนาดให้พอดีกับหน้ากระดาษ (K)" ในกล่องโต้ตอบการพิมพ์ก่อนทำการพิมพ์
สถานที่ยื่นคำร้อง จุดบริการที่รับผิดชอบของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้านที่อยู่อาศัย
เวลาทำการ เวลาทำการของจุดบริการของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้าน
เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา จุดบริการที่รับผิดชอบของเมือง เขต ตำบล หมู่บ้านที่อยู่อาศัย

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน