เกี่ยวกับการใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้

ส่วนกิจการทั่วไป หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง

สำหรับข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "เนื้อหา") ไม่ว่าบุคคลใดก็สามารถทำสำเนา, ส่งต่อสู่สาธารณะ, แปล / แปลงรูปแบบ ฯลฯ ได้โดยอิสระ ตามข้อ 1 - 6 ต่อไปนี้ สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ได้ นอกจากนี้ ข้อมูลตัวเลข, ตารางหรือกราฟเบื้องต้น ฯลฯ ไม่ได้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ ดังนั้นกฎการใช้งานฉบับนี้จึงไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลเหล่านี้ และสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ

ในการนำเนื้อหาไปใช้ ถือว่าเห็นด้วยกับกฎการใช้งานฉบับนี้แล้ว

1. เกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มา

 1. กรุณาระบุแหล่งที่มาเมื่อมีการนำเนื้อหาไปใช้ วิธีการระบุแหล่งที่มา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  (ตัวอย่างการระบุแหล่งที่มา)
  แหล่งที่มา: เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (URL ของเว็บไซต์ดังกล่าว) ฯลฯ
 2. ในกรณีที่มีการนำไปใช้โดยแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหา ฯลฯ ให้ระบุว่าได้ทำการแก้ไขหรือดัดแปลง ฯลฯ แยกต่างหากกับการระบุแหล่งที่มาข้างต้น อนึ่ง ห้ามนำข้อมูลที่แก้ไขหรือดัดแปลง ฯลฯ ไปใช้หรือเผยแพร่ในลักษณะเสมือนกับเป็นเนื้อหาที่ทางรัฐ (หรือกระทรวงต่าง ๆ ) เป็นผู้จัดทำขึ้น
  (ตัวอย่างการระบุในกรณีที่มีการนำไปใช้โดยแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหา ฯลฯ)
  บริษัท oo เป็นผู้จัดทำขึ้นโดยอิงตามข้อมูลใน "ขั้นตอนการ oo" (เว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) (URL ของเว็บไซต์ดังกล่าว)

2. อย่ากระทำการที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

 1. ในบรรดาเนื้อหา มีกรณีซึ่งบุคคลที่สาม (ใช้เรียกบุคคลอื่นนอกเหนือจากรัฐ ต่อไปนี้ก็เรียกเช่นเดียวกัน) เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่น ๆ สำหรับเนื้อหาซึ่งบุคคลที่สามถือลิขสิทธิ์อยู่ หรือเนื้อหาซึ่งบุคคลที่สามถือสิทธิอื่นนอกเหนือจากลิขสิทธิ์ (ตัวอย่าง: สิทธิการใช้รูปของบุคคลในภาพถ่าย, สิทธิในชื่อเสียงของบุคคล ฯลฯ) ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการขออนุญาตใช้เนื้อหาจากบุคคลที่สามดังกล่าว ยกเว้นมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าได้ดำเนินการตามสิทธิเรียบร้อยแล้ว
 2. เกี่ยวกับเรื่องที่บุคคลที่สามมีสิทธิในเนื้อหา อาจมีการระบุและแนะนำโดยตรงหรือโดยอ้อมว่าบุคคลที่สามมีสิทธิโดยขึ้นอยู่กับการระบุที่มา ฯลฯ และอาจมีการไม่ระบุและไม่เจาะจง ฯลฯ ในส่วนที่บุคคลที่สามมีสิทธิอย่างชัดเจน โปรดตรวจสอบความรับผิดชอบของผู้ใช้ในกรณีที่ต้องการใช้งาน
  (ตัวอย่างในกรณีที่ระบุและแนะนำว่าบุคคลที่สามมีสิทธิ) : [ระบุในเอกสารแนบ]
 3. สำหรับเนื้อหาที่ได้มาจากการเชื่อมต่อ ฯลฯ ของ API (Application Programing Interface) กับฐานข้อมูลภายนอก ฯลฯ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานของผู้ให้บริการนั้น
 4. แม้จะเป็นเนื้อหาซึ่งบุคคลที่สามถือลิขสิทธิ์ ฯลฯ อยู่ อาจมีกรณีที่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ก่อน เช่น การใช้อ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น

3. เกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่นอกเหนือการบังคับใช้กฎการใช้งานฉบับนี้

สำหรับเนื้อหาต่อไปนี้ จะอยู่นอกเหนือการบังคับใช้กฎการใช้งานฉบับนี้

 1. เครื่องหมายการค้า, โลโก้, ดีไซน์คาแรคเตอร์ที่แสดงถึงหน่ายงานหรือกิจการใดโดยเฉพาะ
 2. เกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารแนบนั้น มีการใช้กฎแยกต่างหากจากกฎการใช้งานนี้ เช่น มีข้อจำกัดในการเรียบเรียง การปรับแต่งและการใช้งานโดยจะเปรียบเทียบกับคุณลักษณะเหล่านั้น

4. เกี่ยวกับขอบเขตอำนาจศาลและกฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. กฎการใช้งานฉบับนี้ ได้รับการตีความตามกฎหมายญี่ปุ่น
 2. การใช้เนื้อหาโดยกฎการใช้งานนี้และข้อโต้แย้งเกี่ยวกับกฎการใช้งานนี้ ให้ศาลท้องถิ่นที่มีอำนาจกำกับดูแลสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่ทำการเปิดเผยกฎการใช้งานหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการโต้แย้งดังกล่าว เป็นศาลที่มีอำนาจสูงสุดในการพิพากษา

5. เกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 1. ทางรัฐจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำใด ๆ ซึ่งผู้ใช้นำเนื้อหาไปใช้ (รวมถึงการนำไปใช้โดยแก้ไขหรือดัดแปลงเนื้อหา ฯลฯ)
 2. เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลง, เคลื่อนย้าย, ลบออก ฯลฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. อื่น ๆ

 1. กฎการใช้งานนี้ ไม่ได้กำหนดข้อจำกัดในการใช้อ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เป็นต้น
 2. กฎการใช้งานนี้ได้ถูกกำหนดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 กฎการใช้งานนี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งานมาตรฐานของรัฐบาล (เวอร์ชัน 2.0) กฎการใช้งานนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้า ในกรณีที่ใช้เนื้อหาตามข้อกำหนดการใช้งานมาตรฐานของรัฐบาลเวอร์ชันก่อนหน้าอยู่แล้ว ให้ถือเงื่อนไขข้อกำหนดนั้นต่อได้เลย
 3. กฎการใช้งานนี้ และข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ซึ่งได้รับการกำหนดไว้ใน ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons License) 4.0 อินเตอร์เนชันแนล (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.jaเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก(ลิงก์นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559) ต่อไปนี้จะเรียกว่า "CC BY" ) นั้นมีความสอดคล้องกัน และเนื้อหาที่มีการบังคับใช้กฎการใช้งานนี้ สามารถถือว่าใช้ตาม CC BY ได้เช่นกัน

เอกสารแนบ

เนื้อหาที่ใช้กฎแยกต่างหาก (*โปรดดูรายละเอียดได้ที่หน้าของปลายทางลิงก์)

กลับสู่ด้านบน