เกี่ยวกับการปฏิเสธการเดินทางมาถึง ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

เกี่ยวกับการปฏิเสธการเดินทางมาถึง ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

เมื่อเวลา 00:00 น. (เวลาญี่ปุ่น) ของวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565 พื้นที่ที่เข้าข่ายถูกปฏิเสธการเข้าประเทศญี่ปุ่นซึ่งกำหนดไว้จนถึงตอนนี้ได้ถูกยกเลิกทั้งหมด

ทั้งนี้ มาตรการยกเว้นวีซ่าสำหรับประเทศและภูมิภาคที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าได้ถูกระงับชั่วคราวจนถึงตอนนี้ เนื่องจากมาตรการควบคุมเขตแดนจากโรคติดเชื้อโควิด-19 แต่มาตรการยกเว้นวีซ่าจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่เวลา 00:00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (เวลาญี่ปุ่น)
โปรดดูรายละเอียดได้ที่โฮมเพจของกระทรวงการต่างประเทศ (ประเทศและภูมิภาคที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า (ผู้พำนักระยะสั้น)) เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

เกี่ยวกับการทบทวนข้อจำกัดการเข้าประเทศใหม่สำหรับชาวต่างชาติตามมาตรการใหม่เกี่ยวกับการเสริมความแข็งแกร่งของมาตรการควบคุมเขตแดน (34)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ประกาศมาตรการใหม่ที่เกี่ยวกับการเสริมความแข็งแกร่งของมาตรการควบคุมเขตแดน (34)

ตามมาตรการนี้ เกี่ยวกับชาวต่างชาติที่ยื่นขอเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นใหม่ในข้อ (1), (2) หรือ (3) ที่ระบุด้านล่างนี้ตั้งแต่เวลา 00:00 น. (เวลาญี่ปุ่น) ของวันที่ 11 ตุลาคมของปีข้างต้น ไม่จำเป็นต้องยื่นขอตามระบบตรวจสอบสุขภาพของผู้เดินทางเข้าประเทศ (ERFS) โดยผู้รับผิดชอบในการรับเข้าที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น (หมายเหตุ 1)

(1) การเดินทางเข้าประเทศใหม่ซึ่งเป็นการพำนักระยะสั้น (ไม่เกิน 3 เดือน) โดยมีเป้าหมายเพื่อทำธุรกิจ / ทำงาน ฯลฯ

(2) การเดินทางเข้าประเทศใหม่ซึ่งเป็นการพำนักระยะสั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อการท่องเที่ยว

(3) การเดินทางเข้าประเทศใหม่ซึ่งเป็นการพำนักระยะยาว

(หมายเหตุ 1) ผู้รับผิดชอบในการรับเข้าหมายถึง บริษัทหรือองค์กร ฯลฯ ที่จ้างงานผู้เดินทางเข้าประเทศหรือเชิญผู้เดินทางเข้าประเทศเพื่อเข้ามาทำธุรกิจหรืองานแสดง

โปรดดูรายละเอียดได้ที่โฮมเพจของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการนี้ เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ช่องทางติดต่อสอบถามของกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง

 • เกี่ยวกับการปฏิเสธการเดินทางมาถึง
  แผนกงานพิจารณาคดี ฝ่ายงานตรวจคนเข้าเมือง หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง
  โทร: 03-3580-4111 (ต่อ 4446 / 4447)
 • เกี่ยวกับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
  ภายในศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ ข้อมูลและวีซ่ากระทรวงการต่างประเทศ (ปรึกษาเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่า)
  โทร: 0570-011000 (กดหมายเลข: ตามคําแนะนํา โดยหลังจากกดเลือก "1" ภาษาญี่ปุ่นแล้ว กรุณากด "5" )
  (หมายเหตุ) จากโทรศัพท์ IP บางประเภท กรุณากดโทร 03-5363-3013 
 • เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่าง ๆ (การกักตัวหลังเดินทางเข้าประเทศ, การไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ, แอปพลิเคชันติดตามการติดต่อสัมผัส, การบันทึกข้อมูลตำแหน่งผ่านแอปพลิเคชันแผนที่) และการทำประกันสุขภาพภาคเอกชน
  เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ
  โทร: 0120-565653

  เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดต่าง ๆ (การติดตามและประเมินสุขภาพ, การทดสอบ ณ ด่านกักตัวในสนามบิน ฯลฯ)
  หน่วยบริหารจัดการสถานกักตัว แผนกสุขอนามัยในการดำรงชีวิตและแผนความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักการแพทย์และสุขอนามัยในการดำรงชีวิต กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ
  โทร: 03-5253-1111 (ต่อ 2468)

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน