คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสร้างสังคมสำหรับทุกคนรวมถึงผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ

โครงร่าง

สำรวจแนวทางในอุดมคติของสังคมสำหรับทุกคนรวมถึงผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติและปัญหาระยะกลางถึงระยะยาว ที่ควรแก้ไขเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และ เพื่อแสดงความคิดเห็น ในการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับว่าด้วยการยอมรับและอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรมนุษย์ต่างประเทศ (ต่อไปเรียก ว่า "การประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง") การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อสร้างสังคมสำหรับทุกคนรวมถึงผู้อยู่อาศัยชาวต่างชาติ (ต่อไปเรียกว่า "การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา") ได้ถูกจัดขึ้นภายใต้การประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

คำชี้แจ้งสำหรับการแสดงความเห็น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ปี 2021 ได้มีการส่งคำชี้แจ้งสำหรับการแสดงความเห็นจากการอภิปรายในการประชุมผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 ครั้ง ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นประธานร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างคำชี้แจ้งสำหรับการแสดงความเห็นมีดังนี้

นอกจากนี้ ยังมีคำชี้แจ้งสำหรับการแสดงความเห็น [ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ] มีดังนี้

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน