เกี่ยวกับการสอบ

นโยบายเพื่อการจัดการสอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยไม่จำกัดสาขาวิชา

[ประกาศสำคัญ] คุณสมบัติผู้เข้าสอบได้รับการขยายให้มีขอบเขตกว้างขึ้น จากการสอบในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ในอดีตที่ผ่านมา ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในประเทศญี่ปุ่น จำกัดไว้เฉพาะ "ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว และผู้ที่มีประสบการณ์การพำนักในอดีตในฐานะผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว" เท่านั้น แต่ในตอนนี้ได้กำหนดเปลี่ยนเป็น "บุคคลที่มีสถานภาพการพำนัก" กล่าวคือสำหรับผู้พำนักที่ถือสถานภาพการพำนักนั้น ยอมรับให้เข้าสอบได้ทุกกรณี
ด้วยเหตุนี้ ถึงแม้ในอดีตจะไม่เคยพำนักในฐานะผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว ก็สามารถเดินทางเข้าประเทศด้วยสถานภาพการพำนัก "ผู้พำนักระยะสั้น" เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าสอบ และสามารถเข้าสอบได้แล้ว

<คุณสมบัติผู้เข้าสอบของการจัดสอบภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป>
หากเป็นผู้ที่ถือสถานภาพการพำนักก็สามารถเข้าสอบได้
ผู้พำนักในญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนัก "ผู้พำนักระยะสั้น" ก็สามารถเข้าสอบได้เช่นกัน (ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวก็เข้าสอบได้)
ผู้ไม่มีสถานภาพการพำนัก (เช่น ชาวต่างชาติที่อยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ฯลฯ) ยังคงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเช่นเดิม

*อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถสอบผ่านได้ แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับสถานภาพการพำนัก "งานทักษะเฉพาะ" ดังนั้น โปรดทราบว่าแม้จะมีการยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักหรือการยื่นคำร้องขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนักสำหรับผู้ที่สอบผ่าน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับการออกใบรับรองสถานภาพการพำนักหรือได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนสถานภาพการพำนักได้เสมอไป

<คุณสมบัติผู้เข้าสอบของการจัดสอบภายในประเทศจนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563>
ผู้ที่ไม่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณสมบัติผู้เข้าสอบของการจัดสอบภายในประเทศญี่ปุ่น

  1. ผู้ที่ไม่ใช่ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว และในอดีตไม่มีประสบการณ์การพำนักในญี่ปุ่นในฐานะผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว
  2. นักศึกษาต่างชาติที่ออกจากหรือถูกคัดชื่อออกจากระบบการศึกษา
  3. ผู้ฝึกงานด้านเทคนิคที่หายตัวไป
  4. ผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก "กิจกรรมที่กำหนด (ยื่นขอผู้ลี้ภัย)"
  5. ผู้พำนักอยู่ในปัจจุบันด้วยสถานภาพการพำนักที่ต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝึกงานทางเทคนิค เป็นต้น

นโยบายของแต่ละสาขาเพื่อให้ดำเนินการจัดการสอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ฯลฯ

ข้อมูลการสอบ

รายการข้อมูลการจัดสอบ

เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลการสอบแต่ละประเภท

การสอบภาษาญี่ปุ่น (เหมือนกันทุกสาขา)

การสอบภาษาญี่ปุ่น (สาขาการพยาบาล)

การทดสอบทักษะ

รายงานสถานการณ์การจัดสอบ

ปีงบประมาณ 2563

*เกี่ยวกับการสอบประเมินงานทักษะเฉพาะ (สาขาการบิน : การบำรุงรักษาเครื่องบิน) ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

การสอบประเมินสาขางานก่อสร้างทักษะเฉพาะที่ 1 ไม่ได้มีการดำเนินการในปีเรวะที่ 1

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน