บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองประเทศเกี่ยวกับงานทักษะเฉพาะ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับประเทศที่จัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดส่งและการรับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางเข้ามาทำงาน เป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม

(ลำดับการประกาศบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ)

เกี่ยวกับขั้นตอนในแต่ละประเทศ

สำหรับประเทศที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองประเทศ การที่ชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางจะดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทักษะเฉพาะ จะมีการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนโดยรวม รวมถึงขั้นตอนที่จำเป็น (ขั้นตอนการจัดส่ง) ณ ประเทศบ้านเกิด เช่น การให้อนุญาตในประเทศบ้านเกิดกรณีเดินทางไปทำงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) (มีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะ) ฯลฯ

เกี่ยวกับการจัดการในการยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักและขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก

ประเทศที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับญี่ปุ่น (MOC (*)) บางประเทศ อาจมีการกำหนดขั้นตอนการจัดส่งตามข้อบังคับภายในประเทศของแต่ละประเทศนั้น และอาจมีการออกเอกสารรับรองว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวแล้ว
สำหรับประเทศที่มีข้อกำหนดใน MOC ให้ตรวจสอบเอกสารดังกล่าวเมื่อฝั่งญี่ปุ่นรับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางเข้าทำงาน จำเป็นต้องยื่นส่งเอกสารดังกล่าวในการยื่นคำร้องขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักและขออนุญาตเปลี่ยนสถานภาพการพำนัก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนัก") สำหรับประเทศเหล่านั้นและเอกสารที่ต้องยื่นส่ง โปรดอ้างอิง "1. ประเทศที่มีเอกสารที่ต้องยื่นส่งเมื่อยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนัก" ด้านล่าง
นอกจากนี้ แม้จะเป็นประเทศที่ไม่มีข้อกำหนดดังกล่าวใน MOC และไม่จำเป็นต้องยื่นส่งเอกสารดังกล่าวในการยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนัก อาจมีกรณีที่กำหนดขั้นตอนการจัดส่งบางประการโดยอ้างอิงข้อบังคับภายในประเทศของประเทศนั้น ๆ ขั้นตอนเหล่านี้เป็นเพียงขั้นตอนในการจัดส่งตัวออกจากประเทศฝั่งตรงข้าม ไม่ใช่ขั้นตอนการยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนักของฝั่งญี่ปุ่น แต่ได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเหล่านั้นและขั้นตอนการจัดส่งตัวดังกล่าวไว้สำหรับอ้างอิงด้วย ดังนั้นโปรดดูที่ "2. ประเทศที่ไม่ต้องยื่นเอกสารเมื่อยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนัก แต่มีขั้นตอนการจัดส่งตัวบางประการที่กำหนดไว้ ณ ประเทศฝั่งตรงข้าม (ข้อมูลอ้างอิง)"
อนึ่ง ประเทศที่จัดทำ MOC แล้ว และไม่อยู่ในรายชื่อด้านล่าง ในอนาคตหากมีเอกสารที่ต้องยื่นส่ง หรือขั้นตอนในการจัดส่งใด ๆ จะแจ้งให้ทราบทางเว็บเพจนี้ทันทีที่ทราบรายละเอียดนั้น นอกจากนี้ ในกรณีนี้ แม้ว่าขั้นตอนดังกล่าวจะอยู่ระหว่างการเตรียมการในประเทศที่จัดส่ง แต่ก็สามารถยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนักได้ตามพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองเว้นแต่กรณีที่ระบุไว้ด้านล่าง (กล่าวคือ ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องยื่นส่งเอกสารที่รับรองว่าได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นเมื่อยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนัก)
*ในที่นี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับประเทศที่จัดทำ MOC แต่มิได้หมายความว่าหากไม่ได้เป็นประเทศที่จัดทำ MOC จะไม่สามารถรับชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางได้

 1. ประเทศที่มีเอกสารต้นฉบับที่ต้องยื่นส่งเมื่อยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนัก

  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเอกสารที่ออกโดยแต่ละประเทศและช่วงเวลาที่ต้องยื่นส่งซึ่งต้องใช้ในการยื่นขอคำร้องต่าง ๆ ในการพำนัก

  ประเทศกัมพูชา

  เอกสารที่ต้องยื่นส่ง: ใบรับรองการลงทะเบียน (เทมเพลต PDFPDF)
  เวลาเริ่มดำเนินการ: วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

  ประเทศไทย

  เอกสารที่ต้องยื่นส่ง : สัญญาจ้างงานที่รับรองโดยสำนักงานแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศญี่ปุ่น (*)
  *สำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่สำเร็จการฝึกงานทางเทคนิคหมายเลข 2 หรือการฝึกงานทางเทคนิคหมายเลข 3 ที่จะเปลี่ยนสถานภาพการพำนักเป็นงานทักษะเฉพาะทาง จำเป็นต้องยื่นส่ง
  เวลาเริ่มดำเนินการ: วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

  ประเทศเวียดนาม

  เอกสารที่ต้องยื่นส่ง : ตารางผู้แนะนำ (ตารางชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะ) (รูปแบบที่แนบของ MOC รูปแบบ 1PDF(ภาษาญี่ปุ่น)PDFหรือรูปแบบ 2PDF(ภาษาญี่ปุ่น)PDFได้รับการอนุมัติจากทางประเทศเวียดนาม)
  ช่วงเวลาที่เริ่มดำเนินการ : 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

  ข้อควรระวัง

  • การยื่นขอออกใบรับรองสถานภาพการพำนักสําหรับสถานภาพการพำนัก "งานทักษะเฉพาะ" ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติตารางผู้แนะนำ (แบบฟอร์ม 1) จาก DOLAB ล่วงหน้า และยื่นส่งไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ
   นอกจากนี้ ในการยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักเป็น "งานทักษะเฉพาะ" จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติตารางผู้แนะนำ (แบบฟอร์ม 2) จากสถานทูตเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่นล่วงหน้า และยื่นส่งไปยังกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคพร้อมกับเอกสารที่จำเป็นอื่น ๆ อนึ่ง สำหรับผู้ที่พำนักอยู่ด้วยสถานภาพการพำนัก "งานทักษะเฉพาะ" ไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมและยื่นส่งตารางผู้แนะนำอีกครั้ง นอกจากนี้ สำหรับการเปลี่ยนงานภายใต้สถานภาพการพำนัก "งานทักษะเฉพาะ" กรณีที่จะยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักเพื่อเปลี่ยนองค์กรที่ยอมรับหรือสาขางาน หรือในกรณีที่จะยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการพำนัก ไม่จำเป็นต้องยื่นส่งตารางผู้แนะนำ
  • ตารางผู้แนะนำ อนุมัติได้ทั้งผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการฝึกงานทางเทคนิคที่ประสงค์จะเปลี่ยนเป็นงานทักษะเฉพาะ หรือผู้ที่คาดว่าจะจบ (สำเร็จการศึกษา) จากสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ แต่สำหรับบุคคลเหล่านี้ ฝ่ายเวียดนามแจ้งไว้ว่า เมื่อสถานทูตเวียดนามประจำประเทศญี่ปุ่นดำเนินการอนุมัติ จะระบุไว้ว่าคาดว่าจะจบ (สำเร็จการศึกษา) ในตารางผู้แนะนำ
   กรณีมีการระบุเช่นนี้ สำหรับอดีตนักศึกษาต่างชาติ เมื่อยื่นส่งตารางผู้แนะนำให้แก่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาค กรุณายื่นส่งเอกสารที่จําเป็นอื่น ๆ พร้อมกับเอกสารที่รับรองว่าจบ (สำเร็จการศึกษา) ในหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่เคยศึกษานั้น
   ในทางกลับกัน สําหรับอดีตผู้ฝึกงานทางเทคนิค โดยทั่วไป เนื่องจากต้องยื่นส่งเอกสารเกี่ยวกับการสําเร็จลุล่วงการฝึกงานทางเทคนิคหมายเลข 2 อยู่แล้ว จึงไม่จําเป็นต้องยื่นส่งเอกสารที่รับรองว่าสำเร็จการฝึกงานทางเทคนิคเพิ่มเติม
  • สําหรับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับตารางผู้แนะนำ โปรดติดต่อไปยังช่องทางติดต่อสอบถามที่ระบุในช่อง "เวียดนาม" ใน "เบอร์ติดต่อแต่ละประเทศ"
  • ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลาหนึ่ง การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักจากผู้ถือสัญชาติเวียดนามที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จะถือให้ดำเนินการตามด้านล่าง
   1. ผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก "ฝึกงานทางเทคนิค"
    จำเป็นต้องยื่นส่งตารางผู้แนะนำ
   2. ผู้ที่มีสถานภาพการพำนัก "นักศึกษาต่างชาติ"

    (1) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป
    จำเป็นต้องยื่นส่งตารางผู้แนะนำ

    (2) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 2 ปี
    ไม่จำเป็นต้องยื่นส่งตารางผู้แนะนำ แต่จำเป็นต้องยื่นส่งเอกสาร (ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ฯลฯ) เพื่อรับรองว่าสำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 2 ปี

    (3) ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือผู้ที่ลาออกจากการศึกษากลางคัน
    ไม่จำเป็นต้องยื่นส่งตารางผู้แนะนำ แต่จำเป็นต้องยื่นส่งเอกสารรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ (หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฯลฯ) หรือเอกสารรับรองว่าเคยเข้าศึกษา (หนังสือรับรองการลาออกจากการศึกษา ฯลฯ)

   3. ผู้ที่มีสถานภาพการพำนักนอกเหนือจาก "ฝึกงานทางเทคนิค" หรือ "นักศึกษาต่างชาติ"
    ไม่จำเป็นต้องยื่นส่งตารางผู้แนะนำ
 2. ประเทศที่ไม่ต้องยื่นเอกสารเมื่อยื่นคำร้องต่าง ๆ ในการพำนัก แต่มีขั้นตอนการจัดส่งตัวบางประการที่กำหนดไว้ ณ ประเทศฝั่งตรงข้าม

  ประเทศฟิลิปปินส์

  <ขั้นตอนการจัดส่ง>

  • เพื่อให้หน่วยงานที่รับเข้าสังกัดของญี่ปุ่นรับชาวฟิลิปปินส์เข้าทำงานในฐานะชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง มีขั้นตอนการจัดส่งของฝั่งฟิลิปปินส์คือ ขั้นแรกให้หน่วยงานที่รับเข้าสังกัดส่งเอกสารที่จำเป็นไปยังสำนักงานแรงงานในต่างประเทศประจำสถานทูตฟิลิปปินส์ในประเทศญี่ปุ่น (POLO) และจำเป็นต้องรับการตรวจสอบตามที่กำหนด และขึ้นทะเบียนกับสำนักงานบริหารแรงงานฟิลิปปินส์ไปต่างประเทศ (POEA) ในประเทศบ้านเกิด
  • นอกจากนี้ สำหรับเอกสารที่ใช้ยื่นต่อ POLO จำเป็นต้องจัดทำตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้
   สำหรับรายละเอียดเอกสารที่จำเป็นและแบบฟอร์มนั้น มีเผยแพร่อยู่ที่เว็บไซต์ URL ของ POLO กรุณาใช้อ้างอิง
   https://polotokyo.dole.gov.ph/specified-skilled-workers-1-2/เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
  • นอกจากนั้น ชาวฟิลิปปินส์จะต้องได้รับใบอนุญาตการจ้างงานในต่างประเทศ (OEC) จาก POEA และจำเป็นต้องแสดง OEC ณ เวลาเดินทางออกจากประเทศฟิลิปปินส์
  • สำหรับขั้นตอนในฝั่งฟิลิปปินส์ กรุณาติดต่อสอบถามที่ช่องทางการติดต่อซึ่งระบุในช่อง "ประเทศฟิลิปปินส์" ภายใน "ที่อยู่ติดต่อของแต่ละประเทศ"

  ประเทศเนปาล

  <ขั้นตอนการจัดส่ง>

  • หลังจากได้รับวีซ่าสถานภาพการพำนัก "งานทักษะเฉพาะ" หรือหลังจากได้รับอนุมัติการเปลี่ยนสถานภาพการพำนักเป็น "งานทักษะเฉพาะ" แล้ว เมื่อเดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นโดยมีใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ (รวมถึงใบอนุญาตกลับเข้าประเทศพิเศษ) และกลับไปประเทศเนปาลชั่วคราว ต้องขอรับใบอนุญาตทำงานในต่างประเทศจากหน่วยงานที่รับผิดชอบประเทศญี่ปุ่นของสำนักบริหารการจ้างงาน กระทรวงแรงงาน การจ้างงาน และประกันสังคมแห่งประเทศเนปาล และจำเป็นต้องแสดงใบอนุญาตทำงานในต่างประเทศ ณ เวลาเดินทางออกจากประเทศเนปาล
  • สำหรับขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตทำงานในต่างประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามที่ช่องทางการติดต่อซึ่งระบุในช่อง "ประเทศเนปาล" ภายใน "ที่อยู่ติดต่อของแต่ละประเทศ"

  ประเทศอินโดนีเซีย

  <ขั้นตอนการจัดส่ง>

  • ในการสรรหาบุคลากรของฝั่งญี่ปุ่นเพื่อรับคนสัญชาติอินโดนีเซียเข้าทำงาน ฝั่งอินโดนีเซียหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดของฝั่งญี่ปุ่นจะลงทะเบียนใน "ระบบข้อมูลตลาดแรงงาน (IPKOL)" เพื่อการหางานและการสรรหาบุคลากรซึ่งบริหารจัดการโดยรัฐบาลของประเทศเดียวกัน ฝั่งอินโดนีเซียได้แจ้งไว้ว่ามีคนสัญชาติอินโดนีเซียจำนวนมากที่สนใจระบบงานทักษะเฉพาะ และผู้ประสงค์ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจะเข้าไปยัง IPKOL นี้ เพื่อค้นหางานและช่องทางการติดต่อ อนึ่ง การลงทะเบียนในระบบจะดำเนินการด้วยช่องทางออนไลน์ อนึ่ง การลงทะเบียนเข้าระบบสามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้
   (URL ของ IPKOL) https://ayokitakerja.kemnaker.go.idเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
  • ฝั่งอินโดนีเซียได้แจ้งไว้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน IPKOL หรือการหางานและการสรรหาบุคลากร
  • บุคคลสัญชาติอินโดนีเซียที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนักเป็น "งานทักษะเฉพาะ" ก่อนดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อไปญี่ปุ่น จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบควบคุมข้อมูลแรงงานที่ไปทํางานต่างประเทศ (SISKOTKLN) ซึ่งบริหารจัดการโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเอง หลังจากลงทะเบียน SISKOTKLN และได้รับหมายเลข ID แล้ว จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลญี่ปุ่น ประจำประเทศอินโดนีเซีย
  • ฝั่งอินโดนีเซียได้แจ้งไว้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน SISKOTKLN หรือการขอรับหมายเลข ID
   (URL ของ SISKOTKLN)http://siskotkln.bnp2tki.go.id/เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
  • สำหรับการลงทะเบียน SISKOTKLN และ IPKOL กรุณาติดต่อสอบถามที่ช่องทางการติดต่อซึ่งระบุในช่อง "ประเทศอินโดนีเซีย" ภายใน "ที่อยู่ติดต่อของแต่ละประเทศ"
   (ช่องทางการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศญี่ปุ่น และลําดับขั้นตอนการจ้างงานใหม่สำหรับงานทักษะเฉพาะในอินโดนีเซียที่สถานทูตคาดการณ์ไว้)
   https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/alur-proses-ssw-bagi-newcomer-pekerja-baru/4338/etc-menuเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

  ประเทศพม่า

  <ขั้นตอนการจัดส่ง>

  • บุคคลสัญชาติพม่าซึ่งวางแผนจะมาญี่ปุ่นในฐานะชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง ตามระบบของประเทศพม่าแล้ว กรณีที่จะทำงานในต่างประเทศ จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอบัตรประจำตัวแรงงานในต่างประเทศ (OWIC : Overseas Worker Identification Card) ต่อกระทรวงแรงงาน การตรวจคนเข้าเมือง และประชากรแห่งประเทศพม่า (MOLIP : Ministry of Labour, Immigration and Population)
  • บุคคลสัญชาติพม่าซึ่งพำนักอยู่ในญี่ปุ่นและได้ทำสัญญาจ้างงานแล้ว จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอ (ต่ออายุ) หนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศญี่ปุ่น
  • สำหรับขั้นตอนการดำเนินการในฝั่งพม่า กรุณาติดต่อสอบถามที่ช่องทางการติดต่อซึ่งระบุในช่อง "ประเทศพม่า" ภายใน "ที่อยู่ติดต่อของแต่ละประเทศ"

  ประเทศมองโกเลีย

  <ขั้นตอนการจัดส่ง>

  ประเทศบังกลาเทศ

  <ขั้นตอนการจัดส่ง>

  • หากหน่วยงานที่รับเข้าสังกัดต้องการรับบุคคลสัญชาติบังกลาเทศเข้าทำงานใหม่ในฐานะชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทางจากประเทศบังกลาเทศ จำเป็นต้องส่งหนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (Demand Letter) ไปยังสถานเอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศญี่ปุ่นเพื่อรับการรับรองก่อน
  • องค์กรจัดส่งการรับรอง หรือบุคคลสัญชาติบังกลาเทศที่วางแผนจะมาญี่ปุ่น ต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงวีซ่าประเทศญี่ปุ่นไปยังสำนักงานผู้เข้ารับการอบรมและการจ้างงานบุคลากรบังกลาเทศ (BMET) ตามระบบของประเทศบังกลาเทศ และได้รับบัตรผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง (Emigration Clearance Card) หลังผ่านการตรวจสอบของ BMET ทั้งนี้ จะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการนับจากยื่นขอจนถึงการออกบัตรดังกล่าว
   บุคคลสัญชาติบังกลาเทศที่วางแผนจะมาญี่ปุ่น สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หลังจากได้รับบัตรผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าวแล้ว
  • สำหรับขั้นตอนในฝั่งบังกลาเทศ กรุณาติดต่อสอบถามที่ช่องทางการติดต่อซึ่งระบุในช่อง "ประเทศบังกลาเทศ" ภายใน "ที่อยู่ติดต่อของแต่ละประเทศ"

หน่วยงานจัดส่งที่ได้รับการรับรอง

เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานจัดส่ง กรณีรัฐบาลต่างประเทศมีการรับรองหน่วยงานจัดส่ง (อัปเดตข้อมูลเป็นระยะ)

ที่อยู่ติดต่อของแต่ละประเทศ

จะมีการเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดส่งชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง สำหรับประเทศที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสองประเทศ (อัปเดตข้อมูลเป็นระยะ)
ในการดำเนินกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับงานทักษะเฉพาะของชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะทาง ก่อนอื่นขอให้ติดต่อสอบถามที่นี่ เกี่ยวกับขั้นตอนที่จำเป็นในประเทศบ้านเกิด เช่น การขออนุญาตในประเทศบ้านเกิดกรณีเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ (ญี่ปุ่น) เป็นต้น

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน