อยากให้ทำความเข้าใจไว้ !! เรื่องต่าง ๆ ของระบบควบคุมดูแลการพำนัก

ถึงท่านที่ถือบัตรประจำตัวผู้พํานัก อยากให้ทำความเข้าใจไว ้!! เรื่องต่าง ๆ ของระบบควบคุมดูแลการพำนัก

สำหรับชาวต่างชาติที่มีสถานภาพการพำนักตามพระราชบัญญัติควบคุมคนเข้าเมืองและพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นในระยะกลางและระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ได้มีการนำระบบควบคุมดูแลการพำนักมาใช้เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้รับรู้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการควบคุมดูแลการพำนักอย่างต่อเนื่อง

 1. เรื่องเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
  ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว จำเป็นต้องยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่ในกรณีตัดสินใจเลือกถิ่นที่อยู่ใหม่ หรือกรณีมีการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่
 2. เรื่องเกี่ยวกับหัวข้อที่ระบุในบัตรประจำตัวผู้พำนัก
  ในบรรดาหัวข้อที่ระบุในบัตรประจำตัวผู้พำนัก หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล, วันเดือนปีเกิด, เพศ, สัญชาติหรือภูมิภาค มีความจำเป็นต้องยื่นแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้น
 3. เรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาที่กำหนดในบัตรประจำตัวผู้พำนัก
  จำเป็นต้องยื่นขอขยายระยะเวลาการใช้งานบัตรประจำตัวผู้พำนัก ภายในวันสิ้นสุดของระยะเวลาที่กำหนดในบัตรประจำตัวผู้พำนัก
 4. เรื่องเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวผู้พำนักใหม่
  กรณีที่ทำบัตรประจำตัวผู้พำนักหายหรือกรณีที่บัตรประจำตัวผู้พำนักมีรอยสกปรก / เสียหาย จำเป็นต้องได้รับการออกบัตรประจำตัวผู้พำนักใหม่
 5. เรื่องเกี่ยวกับการคืนบัตรประจำตัวผู้พำนัก
  กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวอีกต่อไป จำเป็นต้องส่งคืนบัตรประจำตัวผู้พำนัก
 6. เรื่องเกี่ยวกับหน่วยงานต้นสังกัด
  ผู้ที่พำนักด้วยสถานภาพการทำงานหรือสถานภาพการพำนัก "นักศึกษาต่างชาติ", "ผู้เข้ารับการอบรม", "ฝึกงานทางเทคนิค", สถานภาพการเป็นคู่สมรส จำเป็นต้องยื่นแจ้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานต้นสังกัดหรือความสัมพันธ์ในการสมรสในระหว่างระยะเวลาการพำนัก

คู่มือการยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่และหน่วยงานต้นสังกัด ฯลฯ

Qมีบทลงโทษในกรณีที่ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวไม่ดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นหรือไม่ ?

มีบทลงโทษกรณีแจ้งสิ่งที่เป็นเท็จหรือไม่ดำเนินการยื่นแจ้ง นอกจากนี้ หากไม่ยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่โดยไม่มีเหตุผลอันควร หรือแจ้งถิ่นที่อยู่เท็จ อาจถูกยกเลิกสถานภาพการพำนัก

Qหน่วยงานที่รับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวเข้ามา จำเป็นต้องดำเนินขั้นตอนใดบ้าง ?

หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวซึ่งมีสถานภาพการทำงานหรือสถานภาพการพำนัก "นักศึกษาต่างชาติ" และ "ผู้เข้ารับการอบรม" เข้ามา ในตอนที่เริ่มและสิ้นสุด ฯลฯ การรับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว มีกำหนดให้ต้องยื่นแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่

อย่างไรก็ตาม ยกเว้นผู้ประกอบการที่ต้องยื่นแจ้งตามข้อกำหนดในมาตรา 28 วรรค 1 ของกฎหมายมาตรการการจ้างงาน

ลำดับขั้นตอนในระบบควบคุมดูแลการพำนักของผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว

ณ สนามบินหรือท่าเรือที่เข้าออกประเทศ

การตรวจคนเข้าเมือง

ประทับตราบนสติกเกอร์ตราอนุญาตเข้าเมืองใหม่ในหนังสือเดินทางและออกบัตรประจำตัวผู้พำนักให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศในฐานะผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว

*การออกบัตรประจำตัวผู้พำนัก จะออกที่สนามบินชินชิโตเสะ, สนามบินนานาชาตินาริตะ, สนามบินฮาเนดะ, สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์, สนามบินนานาชาติคันไซ, สนามบินฮิโรชิมาและสนามบินฟุกุโอกะ สําหรับสนามบินและท่าเรืออื่น ๆ จะออกบัตรโดยส่งทางไปรษณีย์หลังดำเนินการยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่

 

ที่เมือง หมู่บ้าน ตำบล เขตอำเภอ

ยื่นแจ้ง (เปลี่ยนแปลง) ถิ่นที่อยู่

 
 

ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่

ยื่นแจ้ง (เปลี่ยนแปลง) เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากถิ่นที่อยู่

ยื่นแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ, วันเดือนปีเกิด, เพศ, สัญชาติ/ ภูมิภาค

 
 

การขอขยายระยะเวลาการใช้งานบัตรประจำตัวพำนัก

(ผู้อยู่อาศัยถาวร / อายุต่ำกว่า 16 ปี)

ใบคำร้องขอออกบัตรประจำตัวผู้พำนักใหม่

(กรณีบัตรประจำตัวผู้พำนักสูญหาย, ถูกขโมย, เสื่อมสภาพ, ได้รับความเสียหายหรือมีรอยขีดข่วนสกปรกอย่างเห็นได้ชัด ฯลฯ)

การยื่นแจ้งเกี่ยวกับหน่วยงานต้นสังกัดและคู่สมรส

(กรณีที่พำนักอยู่ด้วยสถานภาพการทำงานหรือสถานภาพเพื่อศึกษาเล่าเรียน เช่น "นักศึกษาต่างชาติ" หรือสถานภาพในฐานะคู่สมรส)

การตรวจสอบการพำนัก

ออกบัตรประจำตัวผู้พำนักใหม่ให้กับผู้พำนักระยะกลางและระยะยาว เมื่ออนุญาตให้ขยายระยะเวลาการพำนัก, อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนัก ฯลฯ

แจ้งถึงหน่วยงานต้นสังกัดที่รับชาวต่างชาติเข้ามา

ในระบบควบคุมดูแลการพำนัก มีความจำเป็นต้องให้หน่วยงานต้นสังกัดที่รับชาวต่างชาติซึ่งมีสถานภาพการทำงานหรือสถานภาพการพำนัก "นักศึกษาต่างชาติ" และ "ผู้เข้ารับการอบรม" ยื่นแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์การรับชาวต่างชาติดังกล่าวเข้ามา ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (ยื่นแจ้งโดยหน่วยงานต้นสังกัด)

โปรดระวัง !

ผู้พำนักระยะกลางและระยะยาวจะถูกลงโทษกรณีละเมิดหน้าที่ในการยื่นแจ้งหรือแจ้งสิ่งที่เป็นเท็จในการยื่นแจ้งประเภทต่าง ๆ หรือละเมิดหน้าที่ในการรับ / พกพา / แสดงบัตรประจำตัวผู้พำนัก นอกจากนี้ สถานภาพการพำนักอาจถูกยกเลิก หากไม่มีเหตุผลอันควรที่ไม่ได้ยื่นแจ้งถิ่นที่อยู่หรือแจ้งสิ่งที่เป็นเท็จ สําหรับขั้นตอนในการยกเลิกสถานภาพการพำนัก กรุณาดูที่นี่

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน