ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นความจำนงแสดงตน ~ สําหรับชาวต่างชาติที่กำลังวิตกกังวลเรื่องการพำนักอย่างผิดกฎหมาย ~

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้ชาวต่างชาติที่กำลังวิตกกังวลเรื่องการพำนักอย่างผิดกฎหมายไปรายงานตัวที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคได้ง่ายขึ้น และสนับสนุนให้รายงานตัวโดยสมัครใจ ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ หรือการปรับปรุงของ"คู่มือแนวทางการอนุญาตให้พำนักเป็นกรณีพิเศษ" เป็นต้น

 • ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกินระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักและมีความประสงค์กลับประเทศ สามารถใช้ "ระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ" เพื่อเดินทางกลับประเทศได้ ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนด้วยวิธีง่าย ๆ โดยไม่ต้องถูกกักขัง
  • หากกลับประเทศโดยขั้นตอนการบังคับออกนอกประเทศ จะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี แต่หากกลับประเทศด้วย "ระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ" ช่วงเวลานั้นจะเป็น 1 ปี
  • ผู้ที่สามารถใช้ "ระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ" ได้คือผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายทุกข้อดังต่อไปนี้
   1. ไปรายงานตัวที่สำนักงานจัดการคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ด้วยตนเองโดยมีความตั้งใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นโดยเร็ว
   2. ไม่เข้าข่ายเกณฑ์มูลเหตุบังคับให้ออกนอกประเทศใด ๆ นอกเหนือจากการอยู่เกินระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก
   3. ไม่เคยต้องโทษจำคุกด้วยการบังคับใช้แรงงานหรือจำคุกด้วยการไม่บังคับใช้แรงงานจากการก่ออาชญากรรม เช่น การโจรกรรม ฯลฯ หลังจากเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น
   4. ไม่เคยมีประวัติถูกบังคับให้ออกนอกประเทศหรือไม่เคยออกนอกประเทศเนื่องจากได้รับคำสั่งให้ออกนอกประเทศมาก่อน
   5. สามารถออกนอกประเทศญี่ปุ่นได้แน่นอนและในทันที
 • ชาวต่างชาติที่ประสงค์กลับประเทศโดยไม่ได้อยู่ภายใต้ "ระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ" แต่ไปรายงานตัวที่สำนักงานจัดการคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ด้วยตนเอง จะได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยไม่ถูกกักขัง เพื่อจะให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้
 • ผู้ที่ประสงค์ดำเนินชีวิตต่อไปในประเทศญี่ปุ่น ก่อนอื่นกรุณาไปรายงานตัวที่สำนักงานจัดการคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ และแจ้งเหตุผล ฯลฯ ที่อยากดำเนินชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
  • ใน"คู่มือแนวทางการอนุญาตให้พำนักเป็นกรณีพิเศษ"ที่ปรับปรุงล่าสุดระบุว่า ปัจจัยบวกในการพิจารณาอนุญาตหรือปฏิเสธการอนุญาตให้พำนักเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจากกรณีเช่น การสมรสกับชาวญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์แล้ว ยังมีตัวอย่างต่าง ๆ เช่น (1) การไปรายงานตัวต่อสำนักงานจัดการคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่ด้วยตนเอง (2) การเลี้ยงดูและดูแลบุตรแท้ ๆ ที่กำลังเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาของญี่ปุ่นและได้ดำเนินชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นเป็นระยะเวลาพอสมควร (3) การพำนักระยะยาวในญี่ปุ่นและได้รับการยอมรับว่าสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง เป็นต้น ดังนั้น กรุณาอ่านคู่มือแนวทางนี้โดยละเอียด
   ตัวอย่างเช่น มีการแนะนำไว้ในคู่มือแนวทางว่า บุคคลที่เข้าข่ายข้อ (3) และเป็นผู้ที่ไม่เคยละเมิดกฎหมายและข้อบังคับใด ๆ หากไปยื่นขอรายงานตัว จะได้รับอนุญาตให้พำนักเป็นกรณีพิเศษได้ง่ายขึ้น
  • นอกจากนี้ กรณีพบการละเมิดเนื่องจากถูกตรวจพบ ฯลฯ โดยหลักการแล้วจะถูกกักขัง แต่หากไปยื่นขอรายงานตัว จะได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ถูกกักขัง ทำให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้
  • ในขั้นตอนการบังคับออกนอกประเทศตามไฟล์ PDF แนบ (ภาษาญี่ปุ่น) PDFหากได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้พำนักในญี่ปุ่นเป็นกรณีพิเศษจากผลการพิจารณาคำร้อง สภาพการพำนักอย่างผิดกฎหมายจะถูกยกเลิก และสามารถใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นต่อไปได้ในฐานะผู้พำนักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • อนึ่ง โปรดทราบว่าการอนุญาตให้พำนักเป็นกรณีพิเศษ จะตัดสินโดยพิจารณาจากปัจจัยบวกและปัจจัยลบอย่างครอบคลุม และหากไม่ได้รับอนุญาตจะส่งผลให้มีการออกหนังสือคำสั่งบังคับออกนอกประเทศ

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน