เกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องไบโอการ์ด (ประกาศ)

การนำไบโอการ์ดมาใช้ (ดำเนินการที่สนามบิน 17 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)

หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง ได้เริ่มนำอุปกรณ์ (ไบโอการ์ด) มาใช้เพื่อเก็บข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล (หมายเหตุ 1) ซึ่งจะดำเนินการล่วงหน้าไว้ในช่วงเวลารอคอยการตรวจสอบการเดินทางมาถึง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา และ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีการดำเนินการที่ท่าเรือและสนามบิน 20 แห่ง (หมายเหตุ 2)

 • (หมายเหตุ 1) เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าผู้ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางมาถึงและผู้ถือหนังสือเดินทางเป็นบุคคลเดียวกัน และเพื่อตรวจเทียบรายชื่อบุคคลต้องระวังที่มีชื่ออยู่ในหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล
  อนึ่ง ผู้อยู่อาศัยถาวรพิเศษ, ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี และผู้ที่ได้รับเชิญจากหัวหน้าหน่วยงานราชการ ฯลฯ จะได้รับการยกเว้นหน้าที่ในการแจ้งข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล
 • (หมายเหตุ 2) สนามบิน 18 แห่งที่นิวชิโตเสะ, อาซาฮิคาวะ, ฮาเนดะ, นาริตะ, โคมัตสึ, ชิสึโอกะ, จูบุ, คันไซ, ฮิโรชิมา, ทาคามัตสึ, ฟุกุโอกะ, คิตะคิวชู, ซากะ, คุมาโมโตะ, โออิตะ, มิยาซากิ, คาโกชิมะ, นาฮะ และท่าเรือ 2 แห่งที่ฮากาตะ, ฮิตาคัตสึ
ไบโอการ์ด

วัตถุประสงค์การนำมาใช้

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยือนญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อลดระยะเวลารอคอยการตรวจสอบการเดินทางมาถึง ณ สถานที่ตรวจสอบขาเข้าของสนามบินแต่ละแห่ง จึงมีการใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง (ไบโอการ์ด) แยกต่างหากจากอุปกรณ์ตรวจสอบใน "ขั้นตอนการเก็บข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล (ลายนิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า) จากผู้ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางมาถึง" ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้ดำเนินการที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยการเก็บข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคลไว้ล่วงหน้าในช่วงเวลารอคอยการตรวจสอบของผู้ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางมาถึง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดแรงงานการดำเนินขั้นตอน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองและเพื่อทำให้ขั้นตอนการเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกท่านมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ภาพลักษณ์สถานที่ตรวจสอบขาเข้าหลังนำไบโอการ์ดมาใช้

สถานที่ตรวจสอบขาเข้าหลังนำไบโอการ์ดมาใช้ (ภาพลักษณ์)

 ไอคอนชาวต่างชาติชาวต่างชาติ ไอคอนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ไอคอนผู้ช่วยเหลือในการดำเนินการผู้ช่วยเหลือในการดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 : ไบโอการ์ด

 • ส่งมอบภาพใบหน้าและลายนิ้วมือ

ขั้นตอนที่ 2 : ด่านตรวจ

 • ตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลการ์ด ED
 • ตรวจสอบผลการเปรียบเทียบภาพถ่ายใบหน้าและลายนิ้วมือ
 • ตรวจสอบคุณสมบัติว่าเข้าข่ายเงื่อนไขการเดินทางมาถึงหรือไม่
 • ตราประทับอนุญาตให้เข้าประเทศ

ขั้นตอนตรวจสอบหลังนำไบโอการ์ดมาใช้

การนำทางไปยังไบโอการ์ด / การอ่านข้อมูลหนังสือเดินทาง

 1. ผู้ช่วยเหลือในการดำเนินการ (*) ยืนอยู่ตำแหน่งด้านหน้าเครื่องอ่านข้อมูลหนังสือเดินทางของไบโอการ์ด และนำทางผู้ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางมาถึงไปยังด้านหน้ากล้องและอุปกรณ์เก็บภาพลายนิ้วมือของไบโอการ์ด

  * "ผู้ช่วยเหลือในการดำเนินการ" หมายถึง บุคคลที่คอยช่วยเหลือการใช้งานไบโอการ์ด ในขณะที่ผู้ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางมาถึง ใช้ไบโอการ์ดในการส่งมอบข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล (ลายนิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้า)

 2. ผู้ช่วยเหลือในการดำเนินการ รับหนังสือเดินทางจากผู้ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางมาถึง และอ่านข้อมูลหนังสือเดินทางด้วยเครื่องอ่านข้อมูลหนังสือเดินทาง
หน้าจอสแตนด์บาย

การส่งมอบลายนิ้วมือ

ผู้ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางมาถึง วางนิ้วชี้ของมือทั้งสองข้างบนเครื่องสแกนซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บภาพลายนิ้วมือ เพื่อส่งมอบข้อมูลภาพลายนิ้วมือ

* โปรดทราบว่ากรณีไม่สามารถเก็บข้อมูลลายนิ้วมือด้วยเครื่องสแกนได้เนื่องจากนิ้วแห้งมากเกินไป หรือกรณีเห็นว่าการเก็บลายนิ้วมืออย่างรวดเร็วด้วยไบโอการ์ดนั้นทำได้ลำบาก เช่น ผู้ใช้รถเข็น ฯลฯ เราจะขอดำเนินการที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง

หน้าจอส่งมอบข้อมูลลายนิ้วมือ

ส่งมอบข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า

ส่งมอบข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าของผู้ยื่นคำร้องเมื่อเดินทางมาถึงโดยกล้องสำหรับถ่ายภาพใบหน้า

* หลังจากได้ส่งมอบข้อมูลลายนิ้วมือและภาพถ่ายใบหน้าแล้ว ให้ไปด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบผลการเปรียบเทียบข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล ในขณะเดียวกันจะมีการสอบถามวัตถุประสงค์ของการเข้าประเทศ ฯลฯ และดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบที่จำเป็น

หน้าจอส่งมอบข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า
กลับสู่ด้านบน