เกี่ยวกับการใช้ประตูจดจําใบหน้าให้เป็นประโยชน์มากขึ้น (ประกาศ)

1. การใช้ประตูจดจําใบหน้าในขั้นตอนการออกนอกประเทศของชาวต่างชาติ

ในขณะที่หน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองได้นำประตูจดจําใบหน้ามาใช้ในขั้นตอนการออกและกลับประเทศของชาวญี่ปุ่นนั้น ในปัจจุบัน ก็ได้มีการนำประตูจดจำใบหน้ามาใช้ในขั้นตอนการออกนอกประเทศของชาวต่างชาติ โดยเริ่มต้นจากสนามบินฮาเนดะในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และมีกำหนดการเริ่มดำเนินการที่สนามบินนานาชาตินาริตะ, สนามบินนานาชาติคันไซ, สนามบินฟุกุโอกะ, สนามบินนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์, สนามบินชินชิโตะเซะ และสนามบินนาฮะ ตามลำดับ สำหรับกำหนดการโดยละเอียดโปรดดู "รายชื่อสนามบินที่นำประตูจดจำใบหน้ามาใช้งาน (พ.ศ. 2562) [PDF]" ที่อยู่ด้านบน

อนึ่ง ในการใช้ประตูจดจำใบหน้านั้น ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใช้งานล่วงหน้า
นอกจากนี้ สำหรับขั้นตอนการออกและกลับประเทศของชาวญี่ปุ่นยังสามารถใช้แบบเดิมได้

วัตถุประสงค์ที่นำมาใช้งาน

ในขณะที่มีการดำเนินการหลายด้านเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นให้เป็น 40 ล้านคนในปีพ.ศ. 2563 และ 60 ล้านคนในปีพ.ศ. 2573 ได้มีการนำเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการเดินทางออกและกลับประเทศของชาวญี่ปุ่นและขั้นตอนการออกนอกประเทศของชาวต่างชาติให้เหมาะสมขึ้น และจัดสรรเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการตรวจชาวต่างชาติมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตรวจเป็นไปอย่างราบรื่น ในขณะที่ยังคงรักษาความเข้มงวดในการตรวจสอบ

ประตูจดจำใบหน้า

2. แนะนำการใช้งาน

ประตูจดจําใบหน้า จะยืนยันตัวตนโดยการตรวจเทียบภาพใบหน้าใน IC CHIP ของหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ กับภาพใบหน้าที่ถ่ายโดยกล้องของประตูจดจําใบหน้า หากการยืนยันตัวตนสำเร็จและไม่มีปัญหา จะสามารถผ่านประตูได้ หากใช้ประตูจดจำใบหน้า ไม่จำเป็นต้องได้รับการประทับตรา (แสตมป์) บนหนังสือเดินทางจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

(หมายเหตุ) เกี่ยวกับการประทับตรา (แสตมป์)

จะไม่มีการแสตมป์ (ประทับตรา) ลงบนหนังสือเดินทาง
ผู้ที่ประสงค์รับแสตมป์ (การประทับตรา) หนังสือเดินทาง หลังจากผ่านประตูจดจำใบหน้าแล้ว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รออยู่ด้านหลังประตูจดจำใบหน้าหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานด่านตรวจแต่ละแห่ง โดยหากอยู่ในขั้นตอนออกนอกประเทศให้แจ้งก่อนขึ้นเครื่อง และหากอยู่ในขั้นตอนกลับประเทศให้แจ้งก่อนการตรวจศุลกากร
โปรดระมัดระวังว่าหลังจากเวลาดังกล่าวข้างต้น จะไม่สามารถแจ้งเพื่อขอรับแสตมป์ (การประทับตรา) ในหนังสือเดินทางได้อีก สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องบันทึกการเข้าออก (กลับ) ประเทศ โปรดดำเนินขั้นตอนการขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกการเข้าออก (กลับ) ประเทศ (ไปยังหน้าแนะนำขั้นตอนการดำเนินการ)
อย่างไรก็ตาม กรณีมีเหตุดังต่อไปนี้ที่จำเป็นต้องใช้หลักฐานการเข้าออก (กลับ) ประเทศอย่างเร่งด่วน โปรดติดต่อกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมถิ่นที่อยู่ประจำภูมิภาคที่ดำเนินขั้นตอนการเข้าออก (กลับ) ประเทศ

 • ขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) อีกครั้ง เนื่องจากเกินกำหนดวันหมดอายุในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศ
 • ขั้นตอนการยื่นใบคำร้องขอย้ายเข้ากรณีเดินทางกลับจากต่างประเทศ
 • ขั้นตอนการยืนยันระยะเวลารวม (ระยะเวลายกเว้น) สำหรับประกันเงินบำนาญ
 • ขั้นตอนการยกเว้นภาษีสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้พำนักอาศัย
 • ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าต่างประเทศ

(หมายเหตุ) เกี่ยวกับภาพถ่ายใบหน้า

ภาพถ่ายใบหน้าซึ่งถ่ายที่ประตูจดจำใบหน้า ใช้สำหรับตรวจเทียบเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น และจะไม่ถูกบันทึกไว้

ข้อควรทราบในการใช้ประตูจดจำใบหน้า

 1. ในการใช้ประตูจดจำใบหน้า
  • มีหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
  • สามารถควบคุมเครื่องได้ด้วยตัวคนเดียว
  • ต้องมีความสูง 135 เซนติเมตรขึ้นไป
  • กรณีเป็นชาวต่างชาติ นอกจากนี้แล้ว จะต้องพำนักอยู่ในญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนัก "ผู้พำนักระยะสั้น" และกำลังจะเดินทางออกนอกประเทศ (ยกเว้นการออกนอกประเทศด้วยใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ)
  ข้อมูลข้างต้นมีความจำเป็น
 2. หากไม่สามารถใช้ประตูจดจำใบหน้าได้ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น ไม่สามารถยืนยันตัวตนโดยการตรวจเทียบภาพใบหน้าได้ ฯลฯ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนที่ด่านตรวจ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
 3. ขณะถ่ายภาพใบหน้า หากสวมหมวก, แว่นกันแดด, หน้ากากอนามัย หรือหากมีผมด้านหน้าบังตา อาจเป็นสาเหตุที่ขัดขวางการตรวจเทียบภาพใบหน้า ดังนั้น กรุณาถอดหมวก ฯลฯ ออกก่อนเริ่มถ่ายภาพ

3. ภาพรวมและวิธีใช้ประตูจดจำใบหน้า

สามารถดำเนินขั้นตอนออกนอก (กลับ) ประเทศ โดยดำเนินการง่าย ๆ ตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ

ภาพรวมของประตูจดจำใบหน้า

ภาพรวมของประตูจดจำใบหน้า
 1. เครื่องอ่านพาสปอร์ต
  วางหน้าที่มีข้อมูลประจำตัวส่วนบุคคล โดยจะวางหันทางซ้ายหรือขวา ก็สามารถอ่านผลได้
 2. LED นำไปทางออก
  เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย แสง LED จะสว่างขึ้นและนำไปสู่ทิศของทางออก
 3. ประตูเกท
  การเปิดปิดอัตโนมัติของประตูทางออก
 4. ถ่ายภาพใบหน้า
  ถ่ายภาพใบหน้าด้วยกล้องภายในกระจกสองทาง และแสดงข้อมูลแนะนำการใช้
 5. LED เดินหน้า
  สัญญาณแจ้งให้เดินหน้า/ห้ามเดินหน้า ที่เข้าใจง่ายแม้เห็นเพียงครั้งเดียว

วิธีใช้ประตูจดจำใบหน้า

01 หนังสือเดินทำง

การอ่านข้อมูลหนังสือเดินทาง
เปิดหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์หน้าที่มีภาพถ่ายและพลิกกลับด้าน แล้ววางบนเครื่องอ่านข้อมูลหนังสือเดินทางที่มีไฟ LED สีน้ำเงินกะพริบอยู่ จากนั้นเครื่องจะอ่านข้อมูลของหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ

02 จดจำใบหน้า

ส่งมอบข้อมูลภาพถ่ายใบหน้า
ถ่ายภาพใบหน้าด้วยกล้องที่ติดตั้งอยู่ภายในประตูจดจำใบหน้า มองตรงไปข้างหน้าและหยุดนิ่งสักครู่ จนกว่าการถ่ายภาพจะเสร็จสิ้น
(หมายเหตุ) กรุณาถอดหมวก, หน้ากากอนามัย และแว่นกันแดดออก นอกจากนี้ หากผมด้านหน้าบังตาอยู่อาจเป็นการขัดขวางการตรวจเทียบ

03 เสร็จสมบูรณ์

การผ่านประตู
หากกระบวนการจดจำใบหน้าเสร็จสมบูรณ์และไม่มีปัญหาใด ๆ ประตูจะเปิดและสามารถผ่านไปได้ หากใช้ประตูจดจำใบหน้า ไม่จำเป็นต้องได้รับการประทับตรา (แสตมป์) จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อนึ่ง หากประสงค์รับการประทับตรา (แสตมป์) โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ที่สุด

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน