คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการกลับประเทศ (ระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ) สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฎหมาย

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกินระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักและมีความประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น สามารถใช้ "ระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ" เพื่อเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยไม่ต้องถูกกักขัง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 5 ประการดังต่อไปนี้

 1. ไปแสดงตนที่หน่วยราชการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเองโดยด่วนทันทีและแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกญี่ปุ่น
 2. ไม่เข้าข่ายเกณฑ์มูลเหตุบังคับให้ออกนอกประเทศใด ๆ นอกเหนือจากการอยู่เกินระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก
 3. ไม่เคยต้องโทษจำคุกด้วยการบังคับใช้แรงงานหรือจำคุกด้วยการไม่บังคับใช้แรงงานจากการก่ออาชญากรรม เช่น การโจรกรรม หลังจากเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น
 4. ไม่เคยมีประวัติถูกบังคับให้ออกนอกประเทศหรือไม่เคยออกนอกประเทศด้วยระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศมาก่อน
 5. สามารถออกนอกประเทศญี่ปุ่นได้แน่นอนและในทันที

อนึ่ง หากเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่นตามขั้นตอนการบังคับออกนอกประเทศ จะไม่สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อีกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี แต่หากออกนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย "ระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ" ช่วงเวลานั้นจะเป็น 1 ปี

รู้จัก "ระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ" ไหม ?

"ระเบียบคำสั่งให้ออกนอกประเทศ" คืออะไร...

คือระเบียบที่ให้ผู้พำนักอย่างผิดกฎหมายซึ่งมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด สามารถออกนอกประเทศญี่ปุ่นได้โดยขั้นตอนที่ง่ายและไม่ต้องถูกกักขัง

 • อยู่เกินระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักก็ได้หรือ ?
  → หากไม่ได้ทำผิดกฎหมายอื่นและไม่เคยมีประวัติถูกบังคับออกนอกประเทศมาก่อนก็ไม่มีปัญหา
 • หากไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะถูกกักขังหรือไม่ ?
  → หากไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยมีกําหนดการจะออกนอกประเทศโดยด่วนทันทีก็ไม่มีปัญหา
  ไม่ถูกกักขัง
 • ถ้ากลับประเทศแล้วจะไม่สามารถกลับมาญี่ปุ่นได้อีกแล้วหรือ ?
  → มีระยะเวลาห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น 1 ปี
 • หมายเรียก
 • ออกหนังสือคำสั่งให้ออกนอกประเทศ
 • เดินทางออกนอกประเทศ

ระยะเวลาการดำเนินขั้นตอน 2-3 สัปดาห์

 • สิ่งที่ต้องเตรียม:
  หนังสือเดินทาง (เอกสารยืนยันตัวตน)
  เอกสารยืนยันสถานที่พำนัก
 • สถานที่ในการไปแสดงตน:
  สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่และสำนักงานสาขา
  (ไม่เปิดรับที่สนามบิน )

ก่อนอื่นไปสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองก่อนเลย !!

สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองสังกัดกระทรวงยุติธรรม
http://www.isa.go.jp/th/index.html

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถามสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่หรือสำนักงานสาขาที่ใกล้ที่สุด

กลับสู่ด้านบน