เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา

แผนกต้อนรับส่วนหน้า

ภาพถ่ายของแผนกต้อนรับส่วนหน้า

มีแผนกต้อนรับส่วนหน้าที่ทางเข้าของศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติ โดยแผนกต้อนรับส่วนหน้าจะรับฟังรายละเอียดของการปรึกษาและแนะนำเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา (องค์กร) ที่เหมาะสม
พนักงานของแผนกต้อนรับส่วนหน้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนได้

นอกจากนี้ หากใช้อุปกรณ์แท็บเล็ต ยังรองรับภาษาเกาหลี, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาเวียดนาม, ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาเนปาลด้วย

แผนกช่วยเหลือของ FRESC เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับชาวต่างชาติที่ประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19

แผนกช่วยเหลือของ FRESC จะรับฟังชาวต่างชาติที่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตทางโทรศัพท์ เช่น ตกงานเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19
สามารถบอกเกี่ยวกับการดำเนินการที่ช่วยเหลือคุณได้ และสิ่งที่จำเป็นเพื่อการพำนัก ฯลฯ ได้ ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ข้อมูลสำหรับติดต่อ :
โทร. 0120-76-2029
https://www.isa.go.jp/th/support/fresc/fresc_helpdesk.html

ภาษาที่รองรับได้ : 18 ภาษา
ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก), ภาษาพม่า, ภาษาเขมร (กัมพูชา), ภาษามองโกเลีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสิงหล, ภาษาอูรดู, ภาษาเบงกาลี

เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษา (องค์กรด้านการเข้าอยู่อาศัย)

หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง / เคาน์เตอร์ขอเปิดเผยข้อมูล

จุดบริการยื่นคำร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลหน่วยงานควบคุมการเข้าเมืองนั้น นอกจากเอกสารราชการที่หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง (สำนักงานใหญ่) ถืออยู่แล้ว ยังเปิดรับการยื่นคำร้องขอให้เปิดเผยบันทึกการเดินทางเข้าออก (กลับ) ประเทศ และบัตรทะเบียนชาวต่างชาติด้วย

ข้อมูลสำหรับติดต่อ :
โทร. 03-5363-3005
https://www.isa.go.jp/th/applications/disclosure/kaiji_release.html

ภาษาที่รองรับได้ : 1 ภาษา
ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว ให้คำปรึกษาเรื่องการพำนัก

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว ดำเนินการให้คำปรึกษาชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น หรือผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของบริษัทที่ประสงค์จ้างงานชาวต่างชาติ โดยให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลด้วยระบบการจอง (สำหรับผู้ที่ต้องการปรึกษาทางโทรศัพท์ กรุณาใช้บริการศูนย์ข้อมูล ฯลฯ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

นอกจากนี้ ยังมีการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษา ฯลฯ เกี่ยวกับชาวต่างชาติ แก่หน่วยงานสาธารณะท้องถิ่นด้วย

แบนเนอร์ FRESC
แบนเนอร์ให้คำปรึกษาเรื่องการพำนักแบบออนไลน์ของด่านตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว
*คุณสามารถปรึกษาได้แม้ว่าจะไม่มีสายสัญญาณโทรศัพท์

ข้อมูลสำหรับติดต่อ :
โทร. 03-5363-3025 *สำหรับจองคิวเท่านั้น
https://www.isa.go.jp/th/support/fresc/fresc_2.1.html

แบบฟอร์มการจองทางอินเตอร์เน็ต
ภาษาญี่ปุ่น https://www12.webcas.net/form/pub/fresc/yoyaku-jpnเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
ภาษาอังกฤษ https://www12.webcas.net/form/pub/fresc/yoyaku-engเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ : 11 ภาษา
ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาไทย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน
*อาจมีกรณีที่สามารถรองรับภาษาอื่นนอกเหนือจากนี้ กรุณาปรึกษาเราเมื่อทำการจอง

แนะนำข้อมูลการให้คำปรึกษาเรื่องการพำนัก (แผ่นพับ)

ฝ่ายคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สํานักกฎหมายโตเกียว ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน

ฝ่ายคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สํานักกฎหมายโตเกียวรองรับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เช่น การเลือกปฏิบัติต่อชาวต่างชาติและผู้ทุพพลภาพ รวมถึงการกลั่นแกล้ง การทำทารุณกรรม การล่วงละเมิดประเภทต่าง ๆ และการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่ใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ผิด นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์ที่ง่าย รวดเร็ว และยืดหยุ่นต่อการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ โดยร่วมมือกับคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และหน่วยราชการท้องถิ่น ฯลฯ ด้วย

ข้อมูลสำหรับติดต่อ :
โทร. 0570-003-110 (สิทธิมนุษยชนของทุกคน หมายเลข 110)
0570-090-911 (โทรปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนด้วยภาษาต่างประเทศ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ : 11 ภาษา
ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาสเปน, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย

ศูนย์สนับสนุนความยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Houterasu) : ให้ข้อมูล "เกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมาย"

ศูนย์สนับสนุนความยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Houterasu) เป็น "ศูนย์บริการข้อมูลทั่วไป" ที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาทางกฎหมาย และมีการให้คำแนะนำระบบกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่การแก้ปัญหาและแนะนำเคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาตามเนื้อหาที่มีการติดต่อสอบถามโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ สำหรับชาวต่างชาติที่มีที่อยู่ในญี่ปุ่นและมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี (มีเงื่อนไข เช่น รายได้ ฯลฯ) มีจัดให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรีโดยทนายความ ฯลฯ และการสำรองจ่ายค่าทนายความ ฯลฯ แทนก่อน

*อนึ่ง ความช่วยเหลือทางกฎหมายแพ่ง (การให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรีโดยทนายความ ฯลฯ, การสำรองจ่ายค่าทนายความ ฯลฯ แทนก่อน) ไม่ได้ดำเนินการภายใน FRESC

ข้อมูลสำหรับติดต่อ :
โทร. 0570-011000 (ภาษาญี่ปุ่น / ภาษาอังกฤษ)
0570-078377 (ภาษาอื่น ๆ)
Houterasu ของ FRESC
https://www.houterasu.or.jp/forforeignnationals/aboutfresc/index.htmlเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
Houterasu (TOP)
https://www.houterasu.or.jpเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ : 11 ภาษา
ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาตากาล็อก, ภาษาเนปาล, ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย

ไอคอน Houterasu
เป็นการประกอบคำขึ้นมาใหม่ที่สื่อความหมายคือ เป็นสถานที่ "ส่องแสงสว่าง (Terasu)" ไปยังหัวใจที่มัวหมองของทุกท่านที่มารับคำปรึกษา โดยแสดงให้เห็นถึงเส้นทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ด้วยกฎหมาย
นอกจากนี้ยังสื่อความหมายว่า เราต้องการเป็นสถานที่เสมือนกับ "ระเบียง (Terrace)" (มีภาพลักษณ์เป็นสถานที่อันน่ารื่นรมย์ มีแสงแดดอันสดใสสาดส่อง) ให้แก่ผู้ที่มีความกังวลสามารถมาผ่อนคลายได้

ข้อมูลและวีซ่ากระทรวงการต่างประเทศ ให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า

ศูนย์ข้อมูลวีซ่า กระทรวงการต่างประเทศ รับให้คำปรึกษาทั่วไปแต่ละประเภทเกี่ยวกับวีซ่า เช่น แนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็น, ขั้นตอนการยื่นคำร้อง ฯลฯ ในการขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
มีการตอบคำถามต่าง ๆ โดยอธิบายอย่างเข้าใจง่าย เช่น "ครอบครัวต้องการมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น จะยื่นขอวีซ่าได้อย่างไร ?"

ข้อมูลสำหรับติดต่อ :
โทร. 0570-011000
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.htmlเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ : 2 ภาษา
ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ

หน่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ สำนักงานแรงงานโตเกียว ให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาแรงงาน

หน่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ สำนักงานแรงงานโตเกียว ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการที่ว่าจ้างชาวต่างชาติ เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น กฎหมายมาตรฐานแรงงาน ฯลฯ, การจัดการแรงงาน, การจัดการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย และยังให้การสนับสนุนด้านการจัดการแรงงานและการจัดการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของแรงงานชาวต่างชาติ เช่น การจัดสัมมนา, การไปเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงาน แก่แรงงานชาวต่างชาติด้วย

ข้อมูลสำหรับติดต่อ :
โทร. 0570-011000 (สำหรับการปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน หลังจากเลือกภาษา ให้เลือก 2, 1 ตามลำดับ)
0120-816703 (โทรปรึกษาด้านการควบคุมดูแลสาธารณสุขและความปลอดภัย)
หน่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/fresc.htmlเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
หน่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ (กลุ่มสาธารณสุขและความปลอดภัย)
https://www.toukiren.or.jp/frescเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ : 3 ภาษา
ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

ศูนย์บริการการจ้างงานชาวต่างชาติโตเกียว <ให้คำปรึกษาเรื่องหางาน>

ศูนย์บริการการจ้างงานชาวต่างชาติโตเกียว เป็นองค์กรของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง (สถานภาพการพำนักเป็นนักศึกษาต่างชาติ, สาขาเฉพาะทาง/สาขาด้านเทคนิค) นอกจากการจัดงานให้คำปรึกษา/แนะนำอาชีพ, การจัดสัมภาษณ์งานและการจัดฝึกงานแล้ว ยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ เช่น การให้ข้อมูลและคำปรึกษา ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการจ้างงานชาวต่างชาติ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ :
โทร. 03-5361-8722
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ : 3 ภาษา
ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) จัดตั้ง "แพลตฟอร์มสนับสนุนกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง" โดยร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรบุคคลชาวต่างชาติที่มีความรู้หรือทักษะในระดับสูง มีการให้ข้อมูลผ่านการจัดสัมมนาและเว็บไซต์พอร์ทัล และให้บริการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง SME ในการใช้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง

ข้อมูลสำหรับติดต่อ :
โทร. 03-3582-5203
https://www.jetro.go.jp/hrportal/เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ : 1 ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น (รองรับบริษัทญี่ปุ่น)

แผนผังภายในอาคาร (แผนที่ในแต่ละชั้น)

แผนที่ในแต่ละชั้น

บูธให้คำปรึกษา / ห้องให้คำปรึกษา

นอกจากบูธให้คำปรึกษาแล้ว ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติยังมีห้องให้คำปรึกษาประเภทห้องส่วนตัว และองค์กรด้านการเข้าอยู่อาศัยก็รองรับในเรื่องการให้คำปรึกษา

บูธให้คำปรึกษา

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

ศูนย์แห่งนี้ เอาใจใส่ในการดำเนินมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อให้ผู้มาเยือนสามารถใช้บริการได้อย่างสบายใจ

วัดอุณหภูมิร่างกายที่ทางเข้าด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมกราฟ
(ห้ามเข้าสำหรับผู้ที่มีไข้ 37.5 องศาขึ้นไป)

จัดวางแผ่นอะคริลิกไว้ที่บูธให้คำปรึกษา

จัดวางแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19
ไอคอน FRESC

Foreign Residents Support Center (FRESC)

หมายเลขโทรศัพท์
Navi Dial 0570-011000 (จากต่างประเทศและโทรศัพท์แบบ IP บางรุ่นคลิกที่นี่)
ที่อยู่ : ชั้น 13 โยสึยะทาวเวอร์ 1-6-1 โยสึยะ ชินจูกุคุ โตเกียว 160-0004
เวลาทำการ : 9:00 - 17:00 น. *ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดช่วงปีใหม่

ในกรณีที่จะอ่านเอกสาร pdf จำเป็นต้องมีโปรแกรมAdobe Reader
หากแสดงผลไม่ถูกต้อง กรุณาใช้เวอร์ชันล่าสุด

กลับสู่ด้านบน