ช่องทางการติดต่อสอบถาม

ศูนย์ช่วยเหลือชาวต่างชาติมีการใช้ Navi Dial
วิธีใช้ Navi Dial

 1. โทรศัพท์ไปที่ 0570-011000
  *อาจไม่สามารถใช้ Navi Dial ได้เช่นกัน จึงโปรดโทรศัพท์ไปที่ 03-5363-3013 สำหรับจากต่างประเทศและโทรศัพท์แบบ IP บางรุ่น
 2. เลือกคำแนะนำภาษาญี่ปุ่นหรือคำแนะนำภาษาอังกฤษแล้วกดหมายเลข
  1. คำแนะนำภาษาญี่ปุ่น
  2. คำแนะนำภาษาอังกฤษ
 3. กดหมายเลขขององค์กรที่ต้องการโทรติดต่อ
  1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว
  2. หน่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ สำนักงานแรงงานโตเกียว
  3. ศูนย์บริการการจ้างงานชาวต่างชาติโตเกียว
  4. ฝ่ายคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สํานักกฎหมายโตเกียว
  5. ข้อมูลและวีซ่ากระทรวงการต่างประเทศ
  6. ศูนย์สนับสนุนความยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Houterasu)
  7. องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO)
  8. ติดต่อสอบถามอื่น ๆ
 4. จะมีการโทรติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ขององค์กรที่คุณเลือกไว้

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

หน่วยงานควบคุมการเข้าเมือง / เคาน์เตอร์ขอเปิดเผยข้อมูล

Tel. 03-5363-3005
https://www.isa.go.jp/th/applications/disclosure/kaiji_release.html

ภาษาที่รองรับได้ : 1 ภาษา
(ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและถิ่นที่อยู่โตเกียว ให้คำปรึกษาเรื่องการพำนัก

โทร. 03-5363-3025 *สำหรับจองคิวเท่านั้น
https://www.isa.go.jp/th/support/fresc/fresc_2.1.html
แบบฟอร์มการจองทางอินเตอร์เน็ต
ภาษาญี่ปุ่น https://www12.webcas.net/form/pub/fresc/yoyaku-jpnเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
ภาษาอังกฤษ https://www12.webcas.net/form/pub/fresc/yoyaku-engเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ : 11 ภาษา
(ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาไทย, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาสเปน)
 * อาจมีกรณีที่สามารถรองรับภาษาอื่นนอกเหนือจากนี้ กรุณาปรึกษาเราเมื่อทำการจอง

แบนเนอร์ FRESC
แบนเนอร์ให้คำปรึกษาเรื่องการพำนักแบบออนไลน์ของด่านตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว
*คุณสามารถปรึกษาได้แม้ว่าจะไม่มีสายสัญญาณโทรศัพท์

ฝ่ายคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สํานักกฎหมายโตเกียว ให้คำปรึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชน

โทร. 0570-003-110 (สิทธิมนุษยชนของทุกคน หมายเลข 110)
โทร. 0570-090-911 (โทรปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนด้วยภาษาต่างประเทศ)
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ : 11 ภาษา
(ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาสเปน, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย)

ศูนย์สนับสนุนความยุติธรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (Houterasu) ให้ข้อมูล "เกี่ยวกับปัญหาทางกฎหมาย"

โทร. 0570-011000 (ภาษาญี่ปุ่น)
โทร. 0570-078377 (ภาษาอื่น ๆ)

Houterasu ของ FRESC
https://www.houterasu.or.jp/forforeignnationals/aboutfresc/index.htmlเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
Houterasu (TOP)
https://www.houterasu.or.jpเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ : 11 ภาษา
(ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาตากาล็อก, ภาษาเนปาล, ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย)

ข้อมูลและวีซ่ากระทรวงการต่างประเทศ (ให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่า)

Tel. 0570-011000
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.htmlเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ : 2 ภาษา
(ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ)

หน่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ สำนักงานแรงงานโตเกียว ให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาแรงงาน

โทร. 0570-011000 (สำหรับการปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน หลังจากเลือกภาษา ให้เลือก 2, 1 ตามลำดับ)
โทร. 0120-816703 (โทรปรึกษาด้านการควบคุมดูแลสาธารณสุขและความปลอดภัย)

หน่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/fresc.htmlเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก
หน่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพิเศษสำหรับชาวต่างชาติ (กลุ่มสาธารณสุขและความปลอดภัย)
https://www.toukiren.or.jp/fresc/เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับ (14 ภาษา)
(ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน)

ศูนย์บริการการจ้างงานชาวต่างชาติโตเกียว ให้คำปรึกษาเรื่องหางาน

โทร. 03-5361-8722
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ 3 ภาษา
(ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน)

องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง

โทร. 03-3582-5203
https://www.jetro.go.jp/hrportal/เชื่อมต่อไปยังเว็บเพจภายนอก

ภาษาที่รองรับได้ 1 ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น (รองรับบริษัทญี่ปุ่น)

แผนกช่วยเหลือของ FRESC เคาน์เตอร์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สำหรับชาวต่างชาติที่ประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19

แผนกช่วยเหลือของ FRESC จะรับฟังชาวต่างชาติที่ประสบปัญหาในการใช้ชีวิตทางโทรศัพท์ เช่น ตกงานเนื่องจากผลกระทบของโควิด-19
สามารถบอกเกี่ยวกับการดำเนินการที่ช่วยเหลือคุณได้ และสิ่งที่จำเป็นเพื่อการพำนัก ฯลฯ ได้ ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ข้อมูลสำหรับติดต่อ :
โทร. 0120-76-2029
https://www.isa.go.jp/th/support/fresc/fresc_helpdesk.html

ภาษาที่รองรับได้ : 18 ภาษา
(ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี, ภาษาสเปน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเวียดนาม, ภาษาเนปาล, ภาษาไทย, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาฟิลิปปินส์ (ตากาล็อก), ภาษาพม่า, ภาษาเขมร (กัมพูชา), ภาษามองโกเลีย, ภาษาฝรั่งเศส, ภาษาสิงหล, ภาษาอูรดู, ภาษาเบงกาลี)

แผนผังภายในอาคาร (แผนที่ในแต่ละชั้น)

ไอคอน FRESC

Foreign Residents Support Center (FRESC)

หมายเลขโทรศัพท์
Navi Dial 0570-011000 (จากต่างประเทศและโทรศัพท์แบบ IP บางรุ่นคลิกที่นี่)
ที่อยู่ : ชั้น 13 โยสึยะทาวเวอร์ 1-6-1 โยสึยะ ชินจูกุคุ โตเกียว 160-0004
เวลาทำการ : 9:00 - 17:00 น. *ปิดทำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดช่วงปีใหม่

กลับสู่ด้านบน