Phổ biến thông tin

Nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động quảng bá, Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản (sau đây gọi là "Tổng cục".) đã có tài khoản SNS chính thức (sau đây gọi là "Tài khoản này") ở Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản và Văn phòng Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú địa phương, và sẽ phổ biến thông tin qua tài khoản.

Về chính sách hoạt động SNS chính thức của Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú

Twitter

Cơ quan chủ quản (Tên tài khoản) Đường link liên kết Twitter
Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản (@MOJ_IMMI)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sapporo (@IMMI_SAPPORO)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sendai (@IMMI_SENDAI)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo (@IMMI_TOKYO)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Narita (@IMMI_NARITA)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Haneda (@IMMI_HANEDA)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Tokyo
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Yokohama (@IMMI_YOKOHAMA)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya (@IMMI_NAGOYA)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Chubu (@IMMI_CHUBU)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka (@IMMI_OSAKA)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Sân bay Kansai (@IMMI_KANSAI)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Osaka
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Kobe (@IMMI_KOBE)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Hiroshima (@IMMI_HIROSHIMA2)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Takamatsu (@IMMI_TAKAMATSU)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Fukuoka (@IMMI_FUKUOKA)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Fukuoka
Chi cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Naha (@IMMI_NAHA)
Trung tâm Kiểm soát nhập cảnh Higashi-Nihon (@IMMI_HIGASHI)
Trung tâm Kiểm soát nhập cảnh Omura (@IMMI_OMURA2)

Facebook

Cơ quan chủ quản (Tên tài khoản) Đường link liên kết Facebook
Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản
(@ImmigrationServicesAgency.MOJ)
Bộ phận Quản lý thẩm tra thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nagoya
Phụ trách cải thiện môi trường tiếp nhận
(@nagoya.nyukan.support)
Bộ phận Quản lý thẩm tra thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Fukuoka
Phụ trách hỗ trợ về lưu trú
(@fukuoka.nyukan.support)
Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Fukuoka (Hỗ trợ về lưu trú)
Facebook chính thức

Thư viện Video

Thư viện này cung cấp các video giới thiệu về Tổng cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cũng như các video về hướng dẫn thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay, v.v...

Dịch vụ gửi email

Tổng cục sẽ gửi thông tin qua email. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem ở đường dẫn bên dưới.

Dịch vụ gửi email

Lên đầu trang