Hội nghị chuyên gia nhằm thực hiện xã hội cộng sinh với người nước ngoài

Khái quát

Nhằm mục đích khảo sát về tình trạng của xã hội cộng sinh với người nước ngoài và các vấn đề mang tính trung và dài hạn cần phải nỗ lực hướng đến việc thực hiện xã hội đó, và nêu ý kiến cho Hội đồng Bộ trưởng liên quan về việc tiếp nhận, sống chung với nhân lực người nước ngoài (dưới đây gọi tắt là “Hội đồng Bộ trưởng liên quan”), dưới sự điều hành của Hội đồng Bộ trưởng liên quan, Hội nghị chuyên gia nhằm thực hiện xã hội cộng sinh với người nước ngoài (dưới đây gọi tắt là “Hội nghị chuyên gia”) đã được tổ chức.

Bản ý kiến

Bản ý kiến dựa trên các nội dung thảo luận tại Hội nghị chuyên gia đã được tổ chức tổng cộng 6 lần đã được nộp cho Bộ trưởng Bộ tư pháp - đồng chủ tịch của Hội đồng Bộ trưởng liên quan vào ngày 29 tháng 11 năm 2021.

Khái quát của Bản ý kiến như sau.

Ngoài ra, Bản ý kiến [tiếng Nhật và tiếng Anh] như sau.

Bạn cần có Adobe Reader để xem tài liệu pdf.
Nếu nội dung không được hiển thị chính xác, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất.

Lên đầu trang